1. تأثیر تلفیق درس تربیت‏بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‏های بنیادی دانش ‏آموزان دختر

حوریه حاجی رستملو؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 9-25

چکیده
  در فضای پیوسته در حال تغییر‏، نظام‏های آموزشی و تربیتی عهده‏دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت‏های بنیادی در دانش‏آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش‏وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل به ...  بیشتر

2. تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی

مارال رضایی پور الماسی؛ حمیدرضا مقامی

دوره 13، شماره 45 ، تیر 1398، ، صفحه 157-171

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.165155.1762

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه دهم در درس شیمی بود. روش پژوهش براساس هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی بود. این پژوهش ازنظر جمع‌آوری اطلاعات، شبه­تجربی با طرح پیش­آزمون –پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان پایه دهم رشته تجربی و ریاضی دبیرستان پردیس شریف ...  بیشتر

3. تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ

غلامحسن پناهی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ محمدحسین عبداللهی

دوره 11، شماره 36 ، خرداد 1396، ، صفحه 181-208

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.51090

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر دیدگاه وینچ درباره فلسفة یادگیری است‌‌. در این راستا، با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا مفهوم یادگیری و دیدگاه‌های روان‌شناسانه و نیز مکاتب فلسفی یادگیری ارائه شده است‌‌. سپس اصول اساسی فلسفة یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است‌‌. در تبیین جایگاه فلسفة یادگیری وینچ در میان سایر ...  بیشتر

4. تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم

الھھ ولایتی؛ محمدرضا نیلی احمد ابادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درامدی؛ اسماعیل سعدی پور

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 59-84

چکیده
  ھدف از انجام این پژوھش، بررسی تأثیر چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی بر یادگیری، یادداریو انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذھنی پایھی سوم ابتدایی در درس علوم بود. روش اجرای این پژوھششبھ آزمایشی، طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در مدرسھی شھید رجائیھ چھار کلاس در پایھی سوم ابتداییوجود داشت ...  بیشتر

5. بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درسآمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

عبدالله معتمدی؛ راضیه لطفی

دوره 6، شماره 19 ، اسفند 1391، ، صفحه 127-145

چکیده
  چکیدهاین مطالعه با هدف بررسی و مقایسۀ تأثیر آموزش های شناختی و فراشناختی در یادگیری درس آمارتوصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی انجام شد. طی یکمطالعۀ آزمایشی به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر عملکرد حل مس ئله در درسآمار توصیفی به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 80 دانشجوی رشته های روانشناسی ...  بیشتر

6. تأثیر عناصر فیزیکی فضا در محیط‌ های آموزش و یادگیری

فاطمه کاتب

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 237-251

چکیده
  چکیده هدف این مقاله بررسی محیطی است که آموزش در آن صورت میپذیرد. فرآیند آموزش میتواند در سطوح سازمانی، فیزیکی و در یک اتاق مجزا و یا حتی در سطوح مجازی شکل بگیرد. معالوصف، به دلیل محدود بودن فضای نوشتار، نگارنده تأکید خود را تنها بر فضاهای آموزشی متمرکز میکند. بررسی و تفحص دربارة محیط آموزش مجازی، به تحلیلهایی متفاوت و بعضاً موسعتر نیازمند ...  بیشتر

7. مقایسة میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی بر سنجش اصیل و سنتی

علی یزدان پناه نوذری؛ جواد حاتمی؛ سید عابدین نبوی

دوره 5، شماره 15 ، اسفند 1390، ، صفحه 29-39

چکیده
  پژوهش حاضر میزان یادگیری و یادسپاری زبان انگلیسی دانشآموزان متوسطه در رویکردهای مبتنی برسنجش اصیل و سنتی را مورد بررسی قرار داد .روش پژوهش شبه آزمایشی و نمونۀ پژوهش 60 نفر از89 ) است که به صورت تصادفی - دانشآموزان پسر سال اول دبیرستان در ناحیۀ 2 شهرستان ساری ( 90ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد ...  بیشتر

8. مقایسة تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکة وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران

حسین ابراهیم آبادی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف؛ یحیی تابش

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1390، ، صفحه 9-34

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش به روش سنتی36 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان مفید انتخاب و به همینروش در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمونهای پیشرفت تحصییلی،انگیزش پیشرفت و سه پرسشنامه برای اندازهگیری متغیرهای پیشبین بود. نتایج تجزیه ...  بیشتر

9. بررسی میزان اثربخشی سبک آموزشی مک کارتی(4–MAT) در مقایسه با سبک ‏های سنتی آموزش

جمال سلیمی؛ رضا محمدی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 155-175

چکیده
  در طراحی و ارائۀ آموزش بر اساس دیدگاه سنتی، اغلب این  فرضیه مطرح است که همۀ یادگیرندگان به شیوۀ یکسان و مشابۀ هم یاد می‏گیرند. حاکمیت چنین دیدگاهی بر آموزش و یادگیری، وجود موضوع مهم تفاوت‏ها در سبک‏های شناختی را نادیده می‏گیرد. سبک‌شناختی یک فرد به شکل قابل­ملاحظه‏ای بر شیوه‏ای که اطلاعات در ضمن تفکر و یادگیری عادتاً ...  بیشتر

10. بررسی ارتباط بین انگیزش و خود‌تنظیمی دانشجویان علوم پایه

مهرناز روشنایی

دوره 3، شماره 7 ، مهر 1388، ، صفحه 23-42

چکیده
  انگیزه، حالت درونی و یا شرایطی است که رفتار را فعال می­کند؛ تمایل یا نیازی است که رفتار هدفمند را هدایت می­کند و به آن انرژی می­بخشد؛ تأثیر نیازها و تمایلات بر جهت رفتار است و به رفتار جهت، استواری و ایستادگی می­بخشد. خود­تنظیمی به معنی روش­هایی است که یادگیرنده از طریق به کارگیری آنها یادگیری خود را مدیریت و تنظیم می­کند. ...  بیشتر