بررسی نقش سواد رسانه ‏ای در پیش‏ بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ آزاد الله کرمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 85-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد رسانه‏ای در پیش‏بینی نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی دانشجویان و اساتید در ایام کرونا بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازلحاظ روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور کرمان بودند که 473 نفر از آن‌ها (366 نفر از دانشجویان و 107 نفر از اساتید) با روش ...  بیشتر

طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران

مژگان محمدی نائینی؛ نرگس کشتی آرای؛ محمدحسین یارمحمدیان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 131-145

چکیده
  اساتید به عنوان نمایندگان اصلی برنامه های درسی مهمترین عامل در برنامه درسی بین المللی دانشگاه ها هستند.لذا پژوهش حاضر در صدد طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران بوده است.این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع مقوله بندی قیاسی از دیدگاه اساتید و صاحب نظران برنامه درسی وبا شیوه نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر