1. بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

آزاده باواخانی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 83-94

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.199777.2029

چکیده
  این پژوهش باهدف تبیین انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس تجارب زیسته اساتید انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی، از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت‏کنندگان در این پژوهش نه نفر از اساتید با سابقه مدیر گروهی یا مشارکت در طرح‏های بازنگری بودند که به‏صورت نمونه‏گیری هدفمند از نوع موارد استثنایی ...  بیشتر

2. جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها

محمدرضا محمدی میرعزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 567-584

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.203024.2084

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد، راهبردهای تحقق و پیامدهای ناشی از اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در سال 1398 انجام شده است. روش ﭘﮋوﻫﺶﻛﻴﻔﻲ مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ داده ﺑﻨﻴﺎد بوده است. در اﻳﻦ پژوهش جامعه آماری شامل صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان کشور بودند که از طریق روش ...  بیشتر

3. طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور

سلیمه سادات گلابگیرنیک؛ علی معقول؛ نازیا سادات ناصری؛ مسلم چرابین

دوره 14، شماره 48 ، بهار 1399، ، صفحه 59-74

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.198955.2010

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور در سال 1398 است که با رویکرد آمیخته (کمی، کیفی) و طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری موردمطالعه را دو گروه تشکیل دادند. در بخش کیفی، خبرگان جامعه علمی از متخصصان دانشگاه فرهنگیان و در بخش کمی کلیه اعضای هیئت‌علمی و اساتید مدعو، مدیران و معاونین دانشگاه فرهنگیان که بر ...  بیشتر

4. بررسی مؤلفه‌های رفتار اثربخش مدیران دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریت و میزان همخوانی آن با اقتضائات در این دانشگاه

علی اکبر پیرزاد؛ رضا ساکی؛ فریبا کریمی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 337-359

چکیده
  یافته‌های جهانی بر این باورند که کیفیت هر سازمان وابسته به کیفیت رهبران و مدیران آن است و در حقیقت هیچ کشور و سازمانی نمی‌تواند از سطح رهبران و مدیرانش بالاتر رود. بدین ترتیب لازمه داشتن سازمان‌ها و کشوری توسعه‌یافته همانا داشتن رهبران و مدیران توسعه‌یافته، توانمند، حرفه‌ای و اثربخش می‌باشد. این پژوهش که با هدف "بررسی مؤلفه‌های ...  بیشتر

5. تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان

محمد امین زارعی؛ سید علی اکبر افجه ای؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مصطفی دلشاد تهرانی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1396، ، صفحه 137-170

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.59731

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مؤلفه‌های رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی متشکل از تعاریف ارائه شده از سوی صاحب‏نظران رهبری استراتژیک در منابع انگلیسی حدفاصل زمانی 1980 تا سال 2015 و حدفاصل ...  بیشتر