کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقالات: 5
1. بازنمایی تجارب زیسته اساتید در انتشار بازنگری بومی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 83-94

10.22034/jiera.2019.199777.2029

آزاده باواخانی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای


2. جایگاه و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه فرهنگیان: ابعاد، راهبردها و پیامدها

دوره 14، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 567-584

10.22034/jiera.2020.203024.2084

محمدرضا محمدی میرعزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی


3. طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه فرهنگیان شمال شرق کشور

دوره 14، شماره 48، بهار 1399، صفحه 59-74

10.22034/jiera.2020.198955.2010

سلیمه سادات گلابگیرنیک؛ علی معقول؛ نازیا سادات ناصری؛ مسلم چرابین


5. تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 137-170

10.22034/jiera.2017.59731

محمد امین زارعی؛ سید علی اکبر افجه ای؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مصطفی دلشاد تهرانی