کلیدواژه‌ها = الگو
تعداد مقالات: 4
1. طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی‌شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 77-95

10.22034/jiera.2020.171008.1800

کبری قاسمی؛ علاء الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی آل آقا


3. ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 147-162

ندا فدایی؛ عباس خورشیدی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ لطف اله عباسی


4. ارایه الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 79-94

راضیه شبانی؛ عباس خورشیدی؛ لطف اله عباسی؛ کوروش فتحی واجارگاه