طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

نگار الهامیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ مرجان کیان

دوره 13، شماره 46 ، آبان 1398، ، صفحه 145-161

https://doi.org/10.22034/jiera.2019.188169.1896

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش‌وپرورش نظام جمهوری اسلامی ایران انجام یافته است. روش این پژوهش اسنادی- تحلیلی بود. جامعه موردمطالعه کلیه اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، شامل مبانی نظری سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و نقشه جامع علمی کشور در افق 1404 بود. نتایج نشان ...  بیشتر