کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 133-152

10.22034/jiera.2019.173167.1816

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقول؛ مهدی جباری؛ علی کوشازاده