اثربخشی بستۀ آموزشی ارتقای کارکردهای اجرایی در افزایش خودتنظیمی: نقش واسطه ای برنامه ریزی

زهرا بهاری؛ علیرضا کیامنش؛ محمدحسین عبداللهی

دوره 14، شماره 50 ، مهر 1399، ، صفحه 7-20

چکیده
  توانایی خودتنظیمی یکی از عامل‏های مهم در رابطه با بسیاری از پیامدهای مثبت روان‏شناختی است ازاین‏رو ارتقا و آموزش آن به دانش‏آموزان یک ضرورت است. هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون اثربخشی آموزش ارتقای کارکردهای اجرایی بر خودتنظیمی بر اساس نقش واسطه‏ای برنامه‏ریزی بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه ...  بیشتر

نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

مهدی حاجی شمسایی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-17

چکیده
  چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که بهروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری ...  بیشتر