نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

مهدی حاجی شمسایی؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی

دوره 7، شماره 21 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-17

چکیده
  چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی رابطۀ خودتنظیمی و سازگاری دانش آموزان است. روش تحقیق ازنوع توصیفی است که با روش همبستگی انجام و تحلیل شده است . نمونه شامل 414دانش آموز پایه سوم مدارس راهنمایی شهر سبزوار (شامل 202 پسر و 212 دختر) است که بهروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه خود تنظیمی یادگیری کنلو ریان و پرسشنامه سازگاری ...  بیشتر