1. کنکاش در عملکرد خانواده: مقایسه موقعیت فرهنگی- اجتماعی، سب کهای والدگری، انسجام و عملکرد خانواده، قابلی تهای درون فردی و بین فردی در دانش آموزان دختر و پسر

یگانه عزیزی

دوره 9، شماره 28 ، بهار 1394، ، صفحه 179-195

چکیده
  ارتقای قابلیت های درون فردی و بین فردی فرزندان در یک گروه از دانش آموزان مقطع متوسطهبررسی کرد. شرکت کنندگان 381 دانش آموزان شهر کرمانشاه در محدوده سنی 14 تا 18 سال بودند، که به روشخوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه عملکرد خانواده ( FFS برنارد ، 1985 ( و آزمونهوش هیجانی بار – آن ) 1980 ،Bar – on ( پاسخ دادند. نتایج نشان ...  بیشتر

2. تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

زهراسادات تولیتی

دوره 5، شماره 12 ، بهار 1390، ، صفحه 109-128

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همین منظور از میان دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلی (EPT) فام وتیلور (1999) و  پرسشنامه عزت­نفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان ...  بیشتر

3. مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی

رحیم بدری گرگری؛ جواد حاتمی؛ روحالله اسماعیلی اقدم

دوره 4، شماره 11 ، زمستان 1389، ، صفحه 41-57

چکیده
  چکیدهاین پژوهش، جهتگیری هدف پیشرفت و بازدههای شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشآموزان دختر وپسر مدارس نمونه و عادی مقطع راهنمایی شهر مرند را مورد مطالعه قرار داد. 130 نفر از دانشآموزاننمونه (دختر 60 و پسر 70 نفر) و 130 نفر دانشآموز از مدارس عادی دولتی ( 60 دختر و 70 پسر ) باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای ٤بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و کریج سی ...  بیشتر

4. پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی

زهرا پوریاسین؛ فریده یوسفی

دوره 4، شماره 11 ، زمستان 1389، ، صفحه 83-113

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان هوش عاطفی، ویژگیهای شخصیت و رضایت شغلی و نیزبررسی نقش تعدیلکنندگی جنسیت در رابطۀ بین این متغیرها در گروهی از دبیران دبیرستانها ی شهرشیراز بود. برای این منظور 145 دبیر مرد و 155 دبیر زن پرسشنامۀ هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام،گاسلینگ، رینتفرو و سوان، 2003 ) و پرسشنام ۀ ،TIPI) 2001 )، پرسشنامۀ 10 گویه ای شخصیتاسپکتر، ...  بیشتر

5. بررسی و مقایسه سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر دوره ها و رشته های تحصیلی متفاوت در دانشگاه های بوعلی سینا و پیام نور

رسول کردنوقابی؛ فتانه درتاج

دوره 4، شماره 10 ، پاییز 1389، ، صفحه 59-74

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین سطح بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی و مقایسه آن با دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان و کبودرآهنگ در همین مقطع تحصیلی بود. ازجمله اهداف دیگر این پژوهش مقایسه سطح بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان دوره‌های تحصیلی متفاوت (روزانه و شبانه) و دانشکده‌های متفاوت بود. پرسشنامه سلامت ...  بیشتر