1. تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی

مرضیه پیری کامرانی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 125-135

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.202529.2080

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان پایه دوازدهم مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 از انگیزش تحصیلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد و ابزار جمع‏آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال ...  بیشتر

2. نقش واسطه‌ای انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه‌های روان‌شناختی و فرسودگی تحصیلی

نوریه یوسفی؛ نسترن شریفی؛ حسن پاشا شریفی

دوره 13، شماره 46 ، پاییز 1398، ، صفحه 49-66

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.150043.1643

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی­گری ابعاد انگیزش تحصیلی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکز، تهران شرق و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ بود که از میان آن‌ها ...  بیشتر

3. رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان

وحید خوش روش؛ علیرضا کیامنش؛ هادی بهرامی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1396، ، صفحه 39-57

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.59726

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه مؤلفه‌های نابرابری‌های جنسیتی در حیطه‎های اجتماعی، آموزشی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی با انگیزش تحصیلی زنان بود. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بوده است. شرکت‌کنندگان 360 زن دانشجوی 20 تا 35 ساله دانشگاه‌های آزاد ساری، تنکابن و چالوس بودند که به روش تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

4. نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

افسانه لطفی عظیمی؛ غلامعلی افروز؛ فریبرز درتاج؛ محترم نعمت طاوسی

دوره 9، شماره 31 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه مسند مهارگری و خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان رشته علوم تجربی سال آخر دبیرستان­های دخترانه و پسرانه دولتی بود که در سال تحصیلی 93-92 در تهران مشغول تحصیل بودند. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه‏گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. با توجه به طرح ...  بیشتر

5. تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان

سید رسول عمادی؛ رامین شیخ زاده

دوره 9، شماره 28 ، بهار 1394، ، صفحه 197-217

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان و مقایسه آن در مدارسهوشمند و عادی بود. روش تحقیق، علی مقایسه ای )پس رویدادی( بوده که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزانپسر کلاس هشتم در سال تحصیلی 1393 تش یکل دادند. با استفاده از نمون هگیری خوشه ای مرحله ای و بر اساس فرمولکوکران تعداد 156 نفر ) 113 نفر از مدارس عادی ...  بیشتر

6. رابطۀ ابعاد انگیزش ‌تحصیلی با اشتیاق ‌تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر اهواز

عبدالزهرا نعامی؛ صالحه پیریایی

دوره 6، شماره 16 ، بهار 1391، ، صفحه 29-42

چکیده
  چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابط ۀ ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحص یلی است. نمونـ ۀ این پژوهش شامل 187 نفر از دانشآموزان سال سوم دبیرستان شـهر اهـواز بـود کـه بـا روش تصادفی چندمرحله یا انتخـاب شـدند . بـرای سـنجش متغیرهـای مـورد مطالعـه از پرسشـنام ۀ انگیزش تحصیلی، بیانگیزگی تحصیلی و پرسشنامه اشتیاق تحصـ یلی اسـتفاده شـد . دادههـا ...  بیشتر