طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش

زیبا زمانی فرد؛ مهری دارایی؛ سعید فرح بخش

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 311-321

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد آموزگاران در سالِ تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط، افراد دارای سابقه کار در وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها ...  بیشتر