کلیدواژه‌ها = سازگاری تحصیلی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی

دوره 12، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 39-58

10.22034/jiera.2018.78683

مهدی آقاپور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ علی اصغر اصغر نژاد فردید