تجربه زیسته دانشجویان از جامعه‌پذیری دانشگاهی در دوران شیوع ویروس کووید19

مژگان خوشنام

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 178-186

چکیده
  هدف پژوهش حاضر توصیف عمیق از تجربه زیسته دانشجویان دکتری دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و امیرکبیر از جامعه پذیری دانشگاهی خود در دوران کرونا است. با استفاده از رویکرد کیفی و استراتژی استفهامی و نمونه‌گیری نظری، مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با 18 دانشجوی دکتری (در سال 1399) انجام شد. سپس اطلاعات بدست آمده از مصاحبه‌ها با استفاده از نرم ...  بیشتر

چالش های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان

عصمت نبی پور؛ مریم براتعلی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 187-202

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی چالش‌های نوپدید آموزش و تدریس در ایام کرونا از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان بود.‌ روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوا می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختارمند استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

اثربخشی هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی و اخلاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم در دوره همه‌گیری کرونا

فرحناز بهلولی چیچکلوی حاجی آقا؛ هیمن محمود فخه

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400

چکیده
  بیماری کروناویروس علاوه بر ایجاد آسیب‌های جسمی، بر سلامت روان افراد نیز تأثیر جدی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی و اخلاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر ارومیه در دوره همه‌گیری کرونا انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.. جامعه‌ی آماری ...  بیشتر