رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی در معلمان: بررسی نقش میانجی-گرانه سبک‌های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا

معصومه کریم زاده؛ محمد آزاد عبداله پور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 98-109

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی با رضایت از زندگی معلمان با توجه به نقش میانجی سبک‌های مقابله در رویارویی با اپیدمی کرونا بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، همبستگی با کاربرد معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 189 نفر از ...  بیشتر