1. طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک درتوسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان (مورد: شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منتخب)

سارا عقیلی؛ ندا نفری؛ عباسعلی قیومی؛ رحیم قربانی قلجلو

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 53-68

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه فردی به عنوان رویکردی استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان‌های دانش‌بنیان و در شرکت های دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت شبکه شرکت مخابرات تهران انجام شده‌‌است. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان منتخب پارک فناوری پردیس و معاونت ...  بیشتر