1. تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی در نظام آموزش و پرورش تهران

اسداله مهرآرا؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ مجتبی شهریان

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 927-949

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو سازمانی با توجه به تحول سازمانی انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران که تعداد آنها حدود 2000 نفر برآورد شده است، تشکیل می­دهد. حجم نمونه از طریق جدول مورگان و روش ...  بیشتر