پیش بینی اضطراب کرونا براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‌آوری کرونا

فریبا تابع بردبار؛ معصومه اسماعیلی؛ مهرناز امیری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 16-28

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب‌آوری بر اضطراب کرونا بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش، یک مطالعه‌ی توصیفی- همبستگی به شیوه پیش‌بینی بود. جامعه‌ی آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 که تعداد آن‌ها حدوداً 8064 نفر بود ...  بیشتر

تدوین مدل اضطراب کرونا در دانش‌آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‌گرا

وجیهه ظهورپرونده؛ حسین غفاریان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 110-119

چکیده
  هدف از پژوهش حاضرتدوین مدل اضطراب کرونا در دانش‌آموزان براساس ابعاد روان‌شناسی مثبت‌گرا بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود.جامعه‌آماری شامل کلیه دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1400-1401 به حجم983 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 276 ...  بیشتر

رابطه اضطراب کرونا و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری امید تحصیلی در دانش‌آموزان

ظریفه سهرابی؛ سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ ابراهیم حاتم پور؛ فریق میروقشلاق؛ مهدی محمدپور

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 165-177

چکیده
  گسترش بیماری کرونا و اضطراب کرونا با تعطیلی مدارس و تغییر سریع شیوه آموزشی، بر زندگی تحصیلی و آموزشی دانش اموزان تاثیر گذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی امید تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره اول ...  بیشتر