1. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه‌مراتبی گروهی

علی اکبر اکبری؛ سید جلال موسوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی

دوره 14، شماره 48 ، بهار 1399، ، صفحه 161-182

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.197032.1997

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین انجام‌شده است. در این پژوهش به‌منظور جمع‌بندی و تجمیع یافته‌های پژوهش‌های پیشین از روش فراترکیب بهره‌ گرفته شده است. در این راستا در قدم اول با جستجو در پایگاه‌های مختلف اسناد علمی تعداد 842 منبع اولیه که در آن‌ها به‌نوعی به دانشگاه کارآفرین (نسل سوم) اشاره‌شده ...  بیشتر

2. طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و مدل دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیادِ سیستماتیک

فرزان شعاع اردبیلی؛ جعفر رحمانی؛ غلامرضا ویسی

دوره 13، شماره 47 ، زمستان 1398، ، صفحه 115-132

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.160732.1736

چکیده
  دانشگاه کارآفرین به‌عنوان نسل سوم دانشگاه‌ها، مأموریت سومی دارد که مطابق نظریۀ تعدادی از اندیشمندان و متفکران، موتور رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی بوده است. هدف این مقاله، مطالعه چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین ازنقطه‌نظر جنبه‏های کارآفرینانه دانشگاه‏های کارآفرین و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری دانشگاه‏های کارآفرینی و درنهایت ...  بیشتر