1. عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای

محمد نریمانی؛ میرنادر میری

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1396، ، صفحه 59-79

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.59728

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌های تشکیل­دهنده و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی رتبه­های برتر کنکور در قالب یک الگوی پارادایمی بود. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی، نظریه زمینه­ای­ مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. شرکت‌کنندگان شامل 33 دانشجوی رتبه برتر کنکور در مقاطع و رشته­های ...  بیشتر