بررسی روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی

احمدعلی اسدپور

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 885-899

چکیده
  آموزش و پژوهش در هر جامعه ای تحت تاثیر جنبه های مختلف توسعه می باشد، از طرف دیگر خود نیز به عنوان متغیر مستقل بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می گذارد. در مطالعه زیر روابط میان آموزش و پرورش، پژوهش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری شده است که آموزش، پژوهش و توسعه اقتصادی جامعه به مثابه یک مثلث ...  بیشتر