1. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان)

ثنا صفری؛ امیر محمد طهماسبی

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 181-206

چکیده
  محقق در این پژوھش بھ بررسی رابطھ بین یادگیری سازمانی با تعھد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان و تأثیر مؤلفھھای این دومفھوم بر ھم پرداختھ است. برای ھمین منظور از دو پرسشنامھی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی وپرسشنامھی آلن و مایر برای تعھد سازمانی استفاده کرده است.روایی دو پرسشنامھ با توجھ بھ نظر متخصصان امر مورد تأییدقرارگرفتھ ...  بیشتر

2. سنجش آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده

محمدرضا حمیدی زاده؛ آزاده اشرفی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1389، ، صفحه 61-82

چکیده
  یادگیری سازمانی و به تبع آن ایجاد سازمان یادگیرنده، پدیده‏ای نو و جدید باعث تحولات عمده در هر سازمان می‏شود که در سه دهۀ اخیر مطرح شده است. از عوامل عمدۀ موفقیت در سازمان‏های امروزی استقرار ویژگی‏های یادگیری در سازمان‏های یادگیرنده است. هدف این پژوهش، سنجش وضعیت آمادگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده ...  بیشتر