ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‌گرا به منظور پیش بینی اشتیاق شغلی، رضایت شغلی و رفتارهای نوآورانه بر اساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

جمیله خاتون چراغی؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی

دوره 14، شماره 51 ، دی 1399، ، صفحه 81-97

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری رهبری فضیلت‌گرا به منظور پیش بینی اشتیاق‌شغلی، رضایت‌شغلی و رفتارهای‌نوآورانه براساس تعهدسازمانی، جوسازمانی و راهبردهای مدیریتی در سال 1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه ...  بیشتر