بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید- 19

امیر کرمی؛ زهرا ذبیحی؛ محسن راسخی رشخوار؛ معصومه طبسی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 133-142

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‏آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‏آموزان در دوران همه‏گیری کووید-19 انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‏آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400 بودند، که 400 دانش‏آموز به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای به‏عنوان ...  بیشتر

رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ مهسا حاتمی؛ قاسم سعدی مجد؛ علی خلقتی؛ سکینه بختیارپور؛ مریم بختیارپور؛ زهرا بختیارپور؛ مریم بختیاری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 143-152

چکیده
  هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان در دوران کووید-19 با نقش واسطه‌ای پذیرش آموزش مجازی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به‌طور خاص مدل‏یابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری معلمان دو استان خوزستان و ایلام در سال تحصیلی 1400-1401، 353 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. ...  بیشتر