بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‌آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران همه گیری کووید- 19

امیر کرمی؛ زهرا ذبیحی؛ محسن راسخی رشخوار؛ معصومه طبسی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 133-142

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب‌آوری در سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دوران همه‌گیری کووید-19 انجام شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1399-1400 بودند، که 400 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه ...  بیشتر

رابطه نگرش معلمان نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی در دوران کووید-19 با نقش واسطه ای پذیرش آموزش مجازی

ماه آزادیان بجنوردی؛ سعید بختیارپور؛ مهسا حاتمی؛ قاسم سعدی مجد؛ علی خلقتی؛ سکینه بختیارپور؛ مریم بختیارپور؛ زهرا بختیارپور؛ مریم بختیاری

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 143-152

چکیده
  هدف پژوهش بررسی رابطه بین نگرش نسبت به تغییر و فرسودگی شغلی معلمان در دوران کووید-19 با نقش واسطه ای پذیرش آموزش مجازی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. از جامعه آماری معلمان دو استان خوزستان و ایلام در سال تحصیلی 1400-1401، 353 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر