1. تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت وارائه الگوی مطلوب

مریم نیکونژاد؛ محمدهاشم رضایی؛ محمد سیفی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 525-546

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.199791.2036

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارائه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه‌ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه‌های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این ...  بیشتر