نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا

ندا مرادی؛ ایلناز سجادیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 51-62

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گری احساس تنهایی بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک ‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. به این منظور تعداد ...  بیشتر

تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با پاندمی کروناویروس

کامران شیوندی چلیچه؛ زهره درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 74-84

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی پیامدهای پریشانی روان‎شناختی ناشی از همه‎گیری کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده به انجام رسید که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل ایرانیان سراسر کشور در سال1400 بود. نمونه آماری برابر با 590 نفر بود که از استان‎های مختلف کشور انتخاب ...  بیشتر