1. تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان از عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی: یک مطالعه کیفی

مرضیه پیری کامرانی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 125-135

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.202529.2080

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین تجربیات زنده دانش‏آموزان پایه دوازدهم مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-98 از انگیزش تحصیلی بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد و ابزار جمع‏آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی مدارس متوسطه‏ی شهر کرمانشاه در سال ...  بیشتر