کلیدواژه‌ها = ویژگی های دانشگاه کارآفرین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و پیشنهاد چارچوبِ مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد سیستماتیک

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 7-7

10.22034/jiera.2019.160732.1736

فرزان شعاع اردبیلی؛ غلامرضا ویسی؛ جعفر رحمانی