کلیدواژه‌ها = کیفیت‌بخشی آموزش
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 3-3

10.22034/jiera.2019.153837.1687

فرهاد شریعتی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی