1. طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه

حسین عبداللهی

دوره 8، شماره 25 ، تابستان 1393، ، صفحه 105-123

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2014.87613

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مقیاس مناسب ارزشیابی از عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بوده است. در این راستا یک سؤال پژوهشی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 90-13891 بودند. افراد نمونه مطالعه به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های موردنیاز پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر