1. آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان

شیما وفا؛ نسرین باقری؛ مینا مجتبایی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 13، شماره 44 ، بهار 1398، ، صفحه 53-69

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.158699.1718

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی ساختاری به‌منظور پیش‌بینی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی‌ سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگیو جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و حجم نمونه شامل ...  بیشتر