رابطه باورهای هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی : بررسی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ادراک خویشتن در دانش‌آموزان

سیده زهرا فردوسی؛ مژگان سپاه منصور؛ افسانه قنبری پناه

دوره 16، شماره 56 ، فروردین 1401

چکیده
  هدف ‌از پژوهش حاضر بررسی نقش ‌واسطه‌ای حمایت‌اجتماعی‌ادراک‌شده ‌و ‌ادراک‌خویشتن در رابطه باورهای‌هوشی و انعطاف‌پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری ب ود. جامعه آماری تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهر تهران درسال تحصیلی 98 -97 بودند که ...  بیشتر

نقش میانجی‌گری احساس تنهایی در رابطه بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا

ندا مرادی؛ ایلناز سجادیان

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400، ، صفحه 51-62

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی‌گری احساس تنهایی بین ترس از کرونا و حمایت اجتماعی ادراک ‌شده با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در دوره پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. به این منظور تعداد ...  بیشتر