1. رابطۀ وضعیت‌های هویت و مهارت ‏های ارتباطی در دانش‌آموزان دبیرستانی عشایری و شهری

علیرضا رازقی؛ مسعود حسین‌چاری

دوره 4، شماره 9 ، تابستان 1389، ، صفحه 27-47

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ وضعیت‌های هویت و مهارت‏های ارتباطی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی عشایری و شهری مستقر در شیراز انجام شد. نمونه‌ای مشتمل بر 371 دانش‌آموز دورۀ متوسطه شهری و عشایری که به شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، دو پرسشنامۀ مهارت‏های ارتباطی و وضعیت‌های هویت را تکمیل کردند. برای ...  بیشتر