1. مطالعهٔ تأثیر دوره‏ های آموزشی ICDL بر بهبود عملکرد کارکنان: (مطالعهٔ موردی: حوزهٔ ستادی معاونت وزارت بهداشت)

حبیبه عباسی؛ محسن نظرزاده زارع

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 253-271

چکیده
  چکیده نیا پژوهش مطالعهٔ تأثیر دورههای ICDL بر عملکرد کارکنان حوزة ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود. ٔ جامعه آماری پژوهش 139 نفر از کارکنان رسم ی و پیمان ی حوز ة ستاد ی معاونت آموزش ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند که دورههای ICDL را گذراندهاند. با توجه به اینکه تعداد افراد جامع ۀ آمار ی محدود بود ...  بیشتر