1. رابطۀ بین جرئت ورزی و تفرّد در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا جلالی؛ محمد زرگر؛ مرجان طالشیان

دوره 8، شماره 25 ، تابستان 1393، ، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2014.87612

چکیده
  پژوهش حاضر، باهدف برسی تفاوت تفرّد در افرادی که سبک‌های رفتاری جرئت ورز و غیر جرئت ورز دارند انجام شده است. گروه نمونه از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و نمونه نهایی شامل 300 دانشجو– 137 پسر و 163 دختر – بود. جرئت ورزی به واسطۀ آزمون تونند سنجیده شد. پرسش‌نامه‌ای که از سوی جلالی و همکاران ساخته شده، برای سنجش تفرّد به کار ...  بیشتر

2. اثربخشی بحث گروهی و ایفای نقش بر مهارت جرئت ورزی در دانش آموزان پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان

فریبرز درتاج

دوره 7، شماره 20 ، بهار 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  به منظور بررسی اثرات آموزش بحث گروهی و ایفای نقش بر توانا یی ابراز وجود 68دانش آموز ( 34 پسر و 34 دختر) پایۀ دوم راهنمایی شهر همدان به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و در قالب یک طرح پیش آزمون پسآزمون دوگروهی مورد بررسی قرارگرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه جرئت ورزی پیشآزمون اجرا و سپس مهارت جرئتورزیبرای یک گروه با روش بحث گروهی و برای ...  بیشتر