1. پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها

اتوسا کلانتر هرمزی؛ مهدی وجدانی همت

دوره 10، شماره 34 ، پاییز 1395، ، صفحه 221-246

چکیده
  این پژوھش بھ منظور پیشبینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آنھاصورت گرفتھ است. جامعھ پژوھش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بھ ھمراه فرزندانشان بوده کھ برای ارزیابیآمادگی تحصیلی فرزند خود بھ پایگاه سنجش تحصیلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد در تابستان ١٣٩٣مراجعھ کردهاند.تعداد ١٢٠مادر ...  بیشتر