تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه‌ی قصه‌گویی بر بخشودگی بین‌فردی دانش‌آموزان

عزت اله قدم پور؛ جهانگیر کلانتر؛ لیلا حیدریانی

دوره 12، شماره 41 ، تیر 1397، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.78689

چکیده
  هدف مطالعه­ی حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوه­ی قصه­گویی بر بخشودگی بین­فردی دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون– پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 97- 1396 بود که با روش نمونه­گیری ...  بیشتر