خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان

اسد حجازی؛ سعداله هاشمی

دوره 14، شماره 48 ، فروردین 1399، ، صفحه 145-160

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1396 بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای مناطق 7، 2، 18، 5 و 10 به ‌روش تصادفی انتخاب و از هر منطقه 2 دبستان دخترانه و 2 دبستان پسرانه و از هر دبستان تمامی معلمان ...  بیشتر