1. اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان

طالب زندی؛ سید عدنان حسینی

دوره 12، شماره 43 ، زمستان 1397، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2018.83767

چکیده
  هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی‌ انگیزشی‌ کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان‌های تحصیلی ‌دانش‌آموزان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع نیمه‏ تجربی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه دو شهر سنندج در سال تحصیلی 97- 1396 بود ...  بیشتر