1. ارائه ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل اچیو (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزشی استان کرمانشاه)

کلثوم چهری؛ مریم اسلام پناه

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، ، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.218846.2205

چکیده
  هدف کلی پژوهش ارائه‌ی الگوی ساختاری رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل ا چیو بود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه بود که نمونه پژوهش شامل 374 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های ...  بیشتر

2. الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

طیبه موسوی امیری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی

دوره 14، شماره 50 ، پاییز 1399، ، صفحه 97-126

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.209530.2150

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی راهبردهای سه‏گانه بین‏المللی‏شدن دانشگاه‏های منتخب دولتی ایران بوده است. این مطالعه از نوع پژوهش‏های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد نظریه‏پردازی داده‏بنیاد انجام شده است. در این راستا، پدیده محوری مطالعه فوق، عبارت از بین‏المللی‏شدن در راستای مأموریت‏گرایی دانشگاه‏های دولتی ...  بیشتر

3. شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

داوود قرونه

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 667-683

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.211181.2168

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، ...  بیشتر

4. شناسایی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقول؛ مهدی جباری؛ علی کوشازاده

دوره 13، شماره 47 ، زمستان 1398، ، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.173167.1816

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی، طبقه‏بندی و اولویت‏گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (موردمطالعه: دانشگاه بین‏المللی امام رضا‏ علیه‏السلام) در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و قدرت نرم کشور انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه‏ای اقدام به بررسی پیشینه پژوهش به‏منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه گردید، سپس ...  بیشتر

5. تحلیل عملکرد آموزشی مدیران دانشگاه‌های استان گلستان بارویکردرهبری هم‌افزایی (سینرژی)

کامبیز اسماعیل نیا؛ کیومرث نیازآذری؛ مریم تقوایی یزدی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 853-868

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری هم افزایی(سینرژی) مبتنی برعملکردآموزشی مدیران در دانشگاههای استان گلستان است.این پژوهش از نظرهدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد.جامعه آماری آن را کلیه مدیران سطوح مختلف دانشگاهی به تعداد 395نفر وروش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 193نفر به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

6. تحلیل کیفی اصول مستندسازی تجارب سازمانی روسای دانشگاه: گامی در جهت ارزش آفرینی تجربه سازمانی

اصغر زمانی

دوره 10، شماره 35 ، زمستان 1395، ، صفحه 201-228

چکیده
  در مقاله حاضر ضمن توجه به اهمیت مستند سازی تجارب مدیران به تحلیل کیفی اصول مستند سازی تجارب روسای دانشگاه پرداخته و در نهایت براساس مصاحبه صورت گرفته با خبرگان ، ساختار فرایند مستندسازی، ارزیابی و انتشار تجربیات به عنوان یک چارچوب و با روش علمی و کاربردی طراحی شد. ساختارطراحی شده از شیوه های مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک ، مدیریت ...  بیشتر

7. مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی

اصغر زمانی؛ محمد قهرمانی؛ جعفر توفیقی؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 8، شماره 27 ، زمستان 1393، ، صفحه 7-34

چکیده
  امروزه دانشگاه ها به عنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید، کارکنان و دانشجویانقابل تصور است که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته می شود و نقش سرمایه ای دانشگاه به خوبی مشخصو مورد توجه جامعه و دولت می باشد. برهمین اساس، فرایند مدیریت دانش از رسالتهای اصلی یک دانشگاه به شمارم یآید و در کشور ما هم به دلیل ...  بیشتر

8. بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی

سعید غیاثی ندوشن؛ ندا نصیری

دوره 8، شماره 27 ، زمستان 1393، ، صفحه 79-97

چکیده
  هدف این مقاله بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی می باشد که دانشگاه علامهطباطبائی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. طرح این پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است.ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مولفه های مطرح شده توسط فیلیپ آلتباخ ) 2007 ، 2009 ( که شاملمدیریت انعطاف پذیر، پژوهش متعادل، ...  بیشتر

9. بررسی مقایس های کیفیت برنامه درسی برخی دانشگا ههای دولتی بر مبنای دیدگاه اعضای هیأ تعلمی »

اباصلت خراسانی

دوره 8، شماره 26 ، پاییز 1393، ، صفحه 173-196

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه کیفیت برنامه درسی ارائه شده در دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه اعضای هیاتعلمی پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و در زمر ةپژوه شزمینهی‌ابی می باشد. جامعه مورد مطالعه اعضاءهیات علمی دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، سهند تبریز، صنعتی همدان، صنعتی شاهرود و کردستانبه تعداد 1605 نفر بودند ...  بیشتر

10. شناسایی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری در دانشگاهها

محمد علی نعمتی؛ هدی السادات محسنی

دوره 8، شماره 24 ، بهار 1393، ، صفحه 177-194

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناور یدر دانشگاههای تهران است. بدین منظور، ابتدا از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق درسطوح ملی و بینالمللی، مؤلفههای اصلی مؤثر بر این فرایند شناساییشده و سپس دیدگاههای 33 نفراز صاحبنظران و متخصصان حوزه علم و فناوری با بهره گیری از روش ...  بیشتر

11. تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

سعید غیاثی ندوشن؛ محمد حسن پرداختچی؛ بهروز دری؛ مقصود فراستخواه

دوره 6، شماره 19 ، زمستان 1391، ، صفحه 7-49

چکیده
  منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه ...  بیشتر

12. بررسی دلایل مهاجرت نخبگان ازدیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های کرمان

پروین رضایی؛ فتانه درتاج

دوره 6، شماره 19 ، زمستان 1391، ، صفحه 147-166

چکیده
  چکیده روند روزافزون مهاجرت و به ژهیو مهاجرت متخصص ، نا مسـئله یا اسـت کـه بسـ اری ی از کشـورها ی جهان را به خود مشغول ساخته است. بررس ی و شناخت نیا موضوع به ژهیو برا ی کشور ایران (از نظر گستردگ ی شاخص مهاجرت متخصصـ نا ) بسـ اری حـائز اهمیـ ت اسـت . یـ ا ن مطالعـه دلایـ ل مهـاجرت متخصصان رانیا ی به خارج از کشور را از دید اعضای یه ئت علمی دانشگاههـا ...  بیشتر

13. ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار

امیر حسین علی بیگی؛ رضوان قمبرعلی

دوره 4، شماره 9 ، تابستان 1389، ، صفحه 145-163

چکیده
  در چشم‏انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها، سرمایه های انسانی هستند. بنابراین داناسازی و باتبع تواناسازی انسان‏ها از اعم رسالت هاست. در این بین آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علم، ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعۀ را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‏ای در دستیابی به توسعه پایدار برخوردار ...  بیشتر

14. بررسی و مطالعۀ دیدگاه‌های داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و پیشنهاد راهکارهای بهبود آن

کورش پرند؛ غلامرضا یادگارزاده؛ فضل‌الله مقیمی؛ ابراهیم خدایی؛ حجت رنگین

دوره 3، شماره 7 ، پاییز 1388، ، صفحه 43-63

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعۀ دیدگاه‌های داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال 1386) به منظور استخراج عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و بیان راه‌های بهبود آن بوده است. طرح تحقیق از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری مورد مطالعه را داوطلبان مجاز به انتخاب رشتۀ آزمون سراسری سال 1387 و دانشجویان سال اول دانشگاه‌های ...  بیشتر