طراحی مدل شایسته سالاری در نظام آموزش عالی با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 691-710

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل شایسته سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن  با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار در نظام دانشگاه های  استان مرکزی است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی  انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های  استان مرکزی است ونمونه گیری به روش خوشه ای دومرحله ای بوده است ...  بیشتر