طراحی و اعتبارسنجی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه ها

رقیه حجتی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 509-526

چکیده
  دراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدیریت دانش برای کارکنان دانشگاه ها پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان دانشگاهی می ...  بیشتر