1. بررسی رابطه توانایی‌های شناختی و ذهن‌آگاهی با خردمندی معلمان: نقش واسطه‌ای هیجانات مثبت

مهدی برزگر بفرویی؛ عزت‌اله قدم‌پور؛ سیمین غلامرضایی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.260437.2403

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانایی‌های شناختی و ذهن‌‌آگاهی با خردمندی معلمان با نقش واسطه‌ای هیجان‌های مثبت بود. روش پژهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش همة معلمان مدارس ابتدایی شهرستان میبد به تعداد 600 نفر بود. به این منظور 375 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان میبد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

2. اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان

محمد دربا؛ محمد حسن آسایش؛ علی علیمرادی

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، ، صفحه 137-157

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.241548.2333

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی برنامه تعاملاتی شناختی- رفتاری مثبت‌گرا به‌صورت گروهی بر بهبود بهداشت روان و رضایت از شغل معلمان شهر بوکان صورت گرفت. روش پژوهش، آزمایشی و در چارچوب طرح شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان مرد دوره ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 98-97 بود که از ...  بیشتر

3. خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان

اسد حجازی؛ سعداله هاشمی

دوره 14، شماره 48 ، بهار 1399، ، صفحه 145-160

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.173494.1819

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و هیجانات معلمان بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1397-1396 بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای مناطق 7، 2، 18، 5 و 10 به ‌روش تصادفی انتخاب و از هر منطقه 2 دبستان دخترانه و 2 دبستان پسرانه و از هر دبستان تمامی معلمان ...  بیشتر

4. روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی باکیفیت عملکرد معلمان: نقش میانجی توانمند سازی

ولی محمد دریتی؛ محمد تابان؛ وحید شرفی؛ سکینه جعفری

دوره 10، شماره 32 ، بهار 1395، ، صفحه 104-123

چکیده
  هدف این پژوهش، آزمون روابط ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان با نقش میانجی توانمندسازی آنان در دبیرستان‌های شهر یاسوج بود. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود شرکت‌کنندگان 201 نفر از معلمان (111 مرد، 90 زن) دبیرستان‌های شهر یاسوج در سال تحصیلی 93-92 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس‌های ...  بیشتر