وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو

دوره 4، شماره 11 ، اسفند 1389، ، صفحه 59-81

چکیده
  چکیدهاین مطالعه، به شناسایی وضعیت ابعاد محیط فرهنگی بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد در دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران پرداخته و زمینه های مشترک ومتفاوت آنها را بیان کرده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده است و در آن برایجمعآوری اطلاعات از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق ...  بیشتر