تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران

زهراسادات تولیتی

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1390، ، صفحه 109-128

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش عزت نفس و پیشینۀ تحصیلی در عملکرد تحصیلی است. به همین منظور از میان دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران، 522 دانشجو به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این مقاله پرسشنامه عملکرد تحصیلی (EPT) فام وتیلور (1999) و  پرسشنامه عزت­نفس آیزنک است. همچنین از میانگین نمرات ترم قبل دانشجویان به عنوان ...  بیشتر