طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای

بیژن عبداللهی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1391، ، صفحه 169-188

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای بـوده است. جامع ۀ آماری استادان، کارشناسان، مدیران و مربیان مرکز تربیت مربی کـرج بودنـد کـه بـا روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. دادههای لازم از اسناد مکتوب، پرسشنامۀ محققسـاخته و گـروه متمرکز جمعآوری شد. پرسشنامه با استفاده از ادبیات و تجربیات ...  بیشتر