نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و پیشرفت

سمیرا وکیلی؛ زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 615-627

چکیده
  پژوهش حاضر بررسی مدل یابی رابطه هیجان تحصیلی و پیشرفت به‌واسطه نقش  درگیری تحصیلی است. نمونه  پژوهش شامل 600 دانش‌آموز پایه ششم است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای دومرحله‌ای انتخاب شدند.  پرسشنامه هیجان تحصیلی (AEQ-M) پکران، گوتز و فرانزل (2005)، و  پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ (2011) که از آزمودنی‌ها خواسته شد آن‌ها ...  بیشتر

سبک شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسی در دانشجویان

حسن اسدزاده

دوره 7، شماره 20 ، خرداد 1392، ، صفحه 79-96

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابطۀ بین سبکشناختی، هیجان تحصیلی و عملکرددرسی در دانشجویان انجام شد . جامع ۀ پژوهش عبارت بود از کلی ۀ دانشجویان مقطعکارشناسی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی که در سال1389 مشغول تحصیل بودند. گروه نمونۀ آماری شامل 131 نفر از دانشجویان بود - تحصیلی 90برای سنجش سب ک (KAI) که بهروش تصادفی ...  بیشتر