1. تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان

محمد امین زارعی؛ سید علی اکبر افجه ای؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ مصطفی دلشاد تهرانی

دوره 11، شماره 38 ، پاییز 1396، ، صفحه 137-170

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.59731

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مؤلفه‌های رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کیفی متشکل از تعاریف ارائه شده از سوی صاحب‏نظران رهبری استراتژیک در منابع انگلیسی حدفاصل زمانی 1980 تا سال 2015 و حدفاصل ...  بیشتر