کلیدواژه‌ها = پیشرفتتحصیلی
تعداد مقالات: 2
2. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی – عاطفی الیس بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 22، پاییز 1392، صفحه 191-207

نجمه حمید؛ مجید عیدی بایگی؛ وحید عطایی مغانلو؛ ثریا مطلبی