1. تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده‌گرایانه بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌ آموزان در درس زیست‌ شناسی

نرگس فیض آبادی؛ نرجس خاتون اوبسی

دوره 10، شماره 35 ، زمستان 1395، ، صفحه 188-199

چکیده
  در صورتی میتوان آموزشی را اثربخش دانست که از مبنای طراحی آموزشی مناسبی برخـوردار باشـد.در واقع بدون طراحی آموزشی مناسب، هیچ آموزشی اثربخش نخواهـد بـود. هـدف از ایـن پـژوهش،بررسی تأثیر طراحی آموزشی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول سـازندهگرایانـه بـر میـزان پیشـرفتتحصـیلیدانشآموزان در درس زیستشناسی بود. روش این پژوهش نیمـهآزمایشـی و طـرح ...  بیشتر

2. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی – عاطفی الیس بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی

نجمه حمید؛ مجید عیدی بایگی؛ وحید عطایی مغانلو؛ ثریا مطلبی

دوره 7، شماره 22 ، پاییز 1392، ، صفحه 191-207

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروهدرمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی - عاطفیالیس بر منبعکنترل و پیشرفتتحصیلی دانشجویان پزشکی بود. مطالعهی حاضر یک تحقیق نیمهتجربیمیباشد که به روش آزمایشی پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه و پیگیری انجام گرفته است. جامعه-ی آماری این پژوهش شامل 60 دانشجوی دانشگاه علومپزشکیجندیشاپور اهواز است ...  بیشتر