1. تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر نظریة یادگیری وینچ

غلامحسن پناهی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ محمدحسین عبداللهی

دوره 11، شماره 36 ، بهار 1396، ، صفحه 181-208

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2017.51090

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفة یادگیری با تأکید بر دیدگاه وینچ درباره فلسفة یادگیری است‌‌. در این راستا، با استفاده از شیوه تحلیل مفهومی، ابتدا مفهوم یادگیری و دیدگاه‌های روان‌شناسانه و نیز مکاتب فلسفی یادگیری ارائه شده است‌‌. سپس اصول اساسی فلسفة یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است‌‌. در تبیین جایگاه فلسفة یادگیری وینچ در میان سایر ...  بیشتر