1. رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

پرویز عسگری؛ سمیرا سید اسیابان؛ آزاده حربی

دوره 9، شماره 29 ، تابستان 1394، ، صفحه 163-187

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشی و جهت گیری مذهبی با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویاندانشگاه آزاد اسامی اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشی، پرسشنامه جهت گیری مذهبی، پرسشنامههوش فرهنگی و پرسشنامه هوش معنوی، پرسشنامه استفاده ...  بیشتر